按拼音检索: A B C D E F G H i J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

成语三槐九棘的意思

三槐九棘的意思
拼音: sān huái jiǔ jí 简拼: shjj
近义词: 反义词:
用法:
解释: 《周礼·秋官·朝士》:“朝士掌建邦外朝之法。左九棘,孤卿大夫位焉,群士在其后;右九棘,公侯伯子男位焉,群吏在其后;面三槐,三公位焉,州长众庶在其后。”郑玄注:“树棘以为位者,取其赤心而外刺,象以赤心三刺也。槐之言怀也,怀来人于此,欲与之谋。”后以“三槐九
出处:
例子: http://chengyu.wubizigen.net/
谒后语:
谜语:
成语故事:
三槐九棘相关成语
三槐九棘所属专题 [包含三的成语大全] [包含九的成语大全] [带数字的成语大全_带数字的成语列表] [三字开头的成语大全] [三四的成语大全]
百家姓
数字
十二生肖
天气 寒冷温暖酷热天气
心情 高兴悲伤伤心发呆生气心情
经典成语 英雄品质动物树木老师高兴声音学习神态励志风景颜色建筑物变化打比方动作
成语大全 三字成语五字成语六字成语七字成语八字成语九字成语
名著成语 三国演义西游记水浒红楼梦诗经老子庄子孟子三国志左传醒世恒言史记


三槐九棘的相关成语